Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Boerschappen BV 

04-03-2024 

Boerschappen BV heeft als postadres Leursebaan 262 te Breda, en staat geregistreerd bij de Kamer  van Koophandel Breda onder nummer 62633155. Het BTW-nummer van Boerschappen is: 854895693B01. Boerschappen is te bereiken via haar klantenservice en op de website van  Boerschappen is daar meer informatie over te vinden.


Boerschappen is een vriendelijk en vrolijk bedrijf en daarom zijn deze Algemene Voorwaarden in  normale taal geschreven, die bij Boerschappen past. Boerschappen vertrouwt er dan ook op dat deze Algemene Voorwaarden nooit nodig zullen zijn.


Artikel 1 Over wie heeft Boerschappen het eigenlijk in dit document? 


Met “App” wordt bedoeld de app van Boerschappen waarin de Klant haar abonnement kan beheren  en waarin de inhoud van de Boxen en recepten zijn opgenomen. 


Met “Algemene Voorwaarden” worden deze algemene voorwaarden bedoeld, die van tijd tot tijd  gewijzigd kunnen worden.  


Met “Boerschappen” wordt bedoeld: Boerschappen BV en/of gerelateerde entiteiten. Boerschappen  heeft een aantal activiteiten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.  

∙ De Boerschappen “Box” is een (wekelijks) boodschappenboxen concept dat in  abonnementsvorm wordt aangeboden;  

∙ De Boerschappen “Specials” zijn eenmalig te bestellen boxen met een speciaal thema, zoals  de appelsap, kerstpakket, BBQ-pakket etc.; 

∙ De Boerschappen “Webwinkel” is een online winkel waarin losse producten besteld kunnen  worden.  


Omdat er verschillende producten verkocht worden (zie hierboven) zullen deze samen beschreven  worden onder “Bestelling”.

Met “Bezorgpartner” wordt bedoeld de derde partij die Boerschappen heeft ingeschakeld om  Bestellingen aan haar Klanten te bezorgen.


Met het woord “Klant” wordt bedoeld een persoon, bedrijf of andere juridische rechtsvorm met wie  Boerschappen een overeenkomst aangaat met betrekking tot de verkoop van voedingsmiddelen. 


Onder “Leverancier” wordt verstaan een persoon, bedrijf of andere juridische rechtsvorm met wie  Boerschappen een overeenkomst sluit voor het leveren van voedingsmiddelen, diensten of andere  producten. 


Artikel 2 Waar zijn deze Algemene Voorwaarden op van toepassing?  


1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Boerschappen activiteiten,  Bestellingen en leveringen met betrekking tot voedsel, overige producten en diensten  daaromheen.   

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn bij aanvang van de overeenkomst verstrekt en geaccepteerd  door de Klant. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is te downloaden op de site  van Boerschappen: www.boerschappen.nl. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Boerschappen van tijd tot tijd worden aangepast. Indien de Algemene Voorwaarden worden  aangepast, zal Boerschappen de Klant hierover voorafgaand op de hoogte stellen. 

3. Indien de Klant bezwaar heeft tegen de gewijzigde Algemene Voorwaarden, kan de Klant de  overeenkomst opzeggen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Als de Klant  gebruik blijft maken van de overeenkomst en/of producten van Boerschappen na de datum  dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing worden, zijn de Algemene  Voorwaarden vanaf die datum van toepassing op de overeenkomst met de Klant. 

4. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, dan  blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In de plaats van de niet-rechtsgeldige bepaling  zal een nieuwe bepaling komen die qua inhoud en doel zoveel mogelijk overeenkomt met de  niet-rechtsgeldige bepaling. 


Artikel 3 Aanbod  


1. Boerschappen spant zich ervoor in een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van  al haar producten beschikbaar te stellen.  

2. Boerschappen kan te allen tijde haar aanbod aanpassen en indien nodig de samenstelling van  de Boxen.  


Artikel 4 Totstandkoming / wijziging overeenkomst 

 

1. De totstandkoming van een overeenkomst geschiedt door het doorlopen en afronden van de  bestelprocedure, waarbij deze Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd door de Klant, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand is  gekomen, zal de Klant per e-mail een bevestiging van de afgesloten overeenkomst ontvangen.  

2. Boerschappen mag derden inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

3. In de App kunnen Klanten hun abonnement en/of Bestellingen beheren en wijzigen.


Artikel 5 Boerschappen Boxen

Dit artikel heeft betrekking op het boodschappen boxenconcept in abonnementsvorm. 


Artikel 5.1 Aangaan en beëindiging abonnement  

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Bestellingen van de Klant.

2. Abonnementen worden aangegaan voor onbepaalde tijd.  

3. Boerschappen hanteert bij het abonnement geen opzegtermijn. Alleen wanneer er al een Box  in bestelling staat, dient deze nog afgenomen te worden. De Klant dient de opzegging zelf op  te geven in de App.  

4. De Klant ontvangt altijd een e-mail ter bevestiging van de beëindiging. De Klant dient deze te  bewaren als bewijs totdat de datum van de betreffende levering is verstreken. 

5. De overeenkomst in relatie tot het abonnement eindigt na de opzegging wanneer de laatste  Box is betaald en opgehaald en/of afgeleverd.


 Artikel 5.2 Wijzigingen  

1. De Klant kan zelf één of meerdere Boxen annuleren door het abonnement te pauzeren en/of eenmalig of permanent wijzigen naar een andere Box/dag/pick-up point  locatie/bezorgmoment. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste afhandeling hiervan en  kan de wijzigingen inzien in de App. In het geval dat de Klant zijn abonnement pauzeert, opzegt  of heractiveert, ontvangt de Klant een e-mail ter bevestiging van de wijziging. De Klant dient  deze te bewaren als bewijs.  

2. Wijzigingen en afmeldingen kunnen tot 7 dagen voorafgaand aan de dag van levering (dit  betekent dat een wijziging voor een Bestelling op maandag kan worden doorgegeven tot de  voorafgaande dinsdagavond 23:59 uur) door worden gegeven via de App. Hierna is dit niet  meer mogelijk.  


Artikel 5.3 Aanvullend  

1. Boerschappen behoudt zich het recht voor om Bestellingen niet of niet langer uit te voeren en/of op te schorten, indien door de Klant vorige leveringen niet zijn betaald.  

2. Bestellingen zijn totaalpakketten en een pakket kan dus alleen in zijn geheel worden besteld. 

3. Het is Klanten van Boerschappen niet toegestaan om (een gedeelte van een) Bestelling(en)  commercieel door te verkopen. De Bestelling is bedoeld voor gebruik door de Klant.  


Artikel 6 Prijzen  

1. Prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.  

2. Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele bezorgkosten. Bezorgkosten worden apart van de  prijs weergegeven. Voor bezorging aan een zakelijk adres buiten de residentiele omgeving kunnen aanvullende bezorgkosten in rekening worden gebracht.   

3. Prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.  

4. Boerschappen behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen te wijzigen. Dit zal uiteraard altijd vooraf aangekondigd worden. Indien de Klant niet akkoord is met de prijswijziging kan  de Klant de overeenkomst opzeggen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.  


Artikel 7 Betaling 


Artikel 7.1 Kortingsacties  

1. Eventuele (kortings)acties kunnen maar eenmaal worden gebruikt en enkel in  overeenstemming met de voorwaarden van de actie.   


Artikel 7.2 Boerschappen Boxen  

1. De Klant betaalt zijn Box altijd vooruit. Dit betekent dat een niet-opgehaalde Box wel betaald  is en dat dit bedrag niet teruggestort wordt. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om  de Box op te halen. Dit geldt ook indien de Box bezorgd wordt en er niemand aanwezig is en/of  de Klant nalaat of weigert de Box in ontvangst te nemen.  

2. Alle betalingen geschieden per automatische incasso voorafgaand aan de bezorging en/of  terbeschikkingstelling van de Box. Enkel de eerste Box wordt per iDEAL betaald. Daarmee  wordt meteen akkoord gegeven op het incasseren van de volgende Boxen.  

3. Als de incasso of iDEAL betaling niet gelukt is, biedt Boerschappen de mogelijkheid om via een  alternatieve methode te betalen. Uiteraard moet er betaald zijn voordat de Box wordt  meegenomen en/of ter beschikking wordt gesteld voor bezorging.  

4. Als de Klant niet voldoet aan de betalingsverplichtingen, zal Boerschappen alle wettelijke  middelen inzetten om het geld te innen.  

5. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de betaalgegevens actueel te houden en te  zorgen voor voldoende saldo op de opgegeven bankrekening.  


Artikel 7.3 Boerschappen Specials en Boerschappen Webwinkel  

1. Betaling van een bestelling van de Specials of in de Webwinkel geschiedt per iDEAL na  afronding van de bestelling. 


Artikel 8 Levering en transport  


Artikel 8.1 Algemeen  

1. Levering vindt plaats op het moment dat de Klant de Bestelling afhaalt of de Bestelling bezorgd  is bij de Klant, dan wel – indien van toepassing – bij een door de Klant opgegeven derde.  

2. De opgegeven levertijd is een verwachte levertijd en zal nooit een fatale termijn inhouden. 

3. Op het moment van levering gaat het risico van de betreffende producten (voedselveiligheid  en alles wat daaraan is verbonden) over op de Klant. De Klant dient ervoor te zorgen dat de  Bestelling zo spoedig mogelijk in de koeling wordt geplaatst, rekening houdende met alle  relevante omstandigheden, waaronder weersomstandigheden en de aard van de bestelde  producten.  

4. Indien de Klant niet op de overeengekomen leveringsdatum thuis/aanwezig is tijdens de  afleverpoging, kan er in principe geen aanspraak meer worden gedaan op de Bestelling.  Hetzelfde geldt als de door de Klant opgegeven alternatieve bezorgwijzen niet slagen. De  afgeschreven kosten (incl. de bezorgkosten) zullen niet worden teruggestort. Ook indien een  Bestelling niet kan worden geleverd omdat het door de Klant opgegeven adres niet bereikbaar  is (zonder dat de Klant dat heeft laten weten), zullen de afgeschreven kosten (incl. de  bezorgkosten) niet worden teruggestort.   


Artikel 8.2 Bezorging  

1. Boerschappen maakt gebruik van (een) Bezorgpartner(s) voor het bezorgen van Bestellingen.  

2. Wanneer de Klant niet thuis is, zal geprobeerd worden de Bestelling op een andere wijze te  leveren, indien de Bezorgpartner een alternatieve bezorgwijze mogelijk maakt, bijvoorbeeld  door de Bestelling bij de buren af te leveren. Indien Boerschappen alternatieve bezorgwijzen  kan aanbieden namens haar Bezorgpartner, zal de Klant hierover geïnformeerd worden door  de Bezorgpartner of door Boerschappen.  

3. Indien de Bezorgpartner een alternatieve bezorgwijze mogelijk maakt, zal de Bezorgpartner  hier enkel gebruik van maken voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is en de Klant alle voor  deze bezorgwijze benodigde gegevens heeft verstrekt aan de Bezorgpartner.  

4. Indien de Bezorgpartner de Bestelling levert op een ander adres dan door de Klant opgegeven,  maar dit adres bevindt zich op minder dan 1000 meter loopafstand van het opgegeven adres,  zullen de afgeschreven kosten (incl. de bezorgkosten) niet worden teruggestort.  

5. Boerschappen is niet aansprakelijk voor het handelen van de Bezorgpartner of door de  Bezorgpartner ingeschakelde personen.   

Artikel 9. Overmacht  


1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe  invloedsfeer van Boerschappen, waardoor naleving van Boerschappen van de overeenkomst  in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan in ieder geval – maar niet uitsluitend  – gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, uitzonderlijke files,  storing aan de bussen, ongevallen waarbij de producten beschadigd zijn geraakt en niet meer  uitgeleverd kunnen worden, overheidsmaatregelen, systeem- of netwerkstoringen en ziekten  en plagen enerzijds, en aan gebreken in de aan Boerschappen toegeleverde producten of niet  (tijdige) levering door (een) Leverancier(s) van Boerschappen anderzijds.  

2. Boerschappen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in  voorgaand artikellid.  

3. Indien een overmachtssituatie zich voordoet en ervoor zorgt dat de levering  door Boerschappen niet kan worden uitgevoerd, dan zal Boerschappen de Klant zo spoedig  mogelijk informeren.  

4. Indien Boerschappen door overmacht niet in staat is de Bestelling te leveren, wordt er gekeken  naar een oplossing. Een voorbeeld is dat de Bestelling of gedeelte daarvan, op een later  moment geleverd zal worden. De Klant heeft geen recht op reclamatie.  


Artikel 10 Account  


1. Voor het plaatsen van een Bestelling dient de Klant een account aan te maken. Registratie van  een account door de Klant is gratis.  

2. Voor het aanmaken van een account dient de Klant tenminste 18 jaar oud te zijn.

3. Om het account te kunnen gebruiken zal de Klant een wachtwoord aanmaken. 

4. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden en afgeschermd houden van het  wachtwoord voor onbevoegden.  

5. Boerschappen mag ervan uitgaan dat alle handelingen vanaf het account van een Klant onder  leiding en toezicht van die Klant gebeuren. De Klant is verantwoordelijk voor al deze  handelingen.  

6. Boerschappen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor misbruik of verlies van de  inloggegevens.   

7. Indien Boerschappen vermoed dat er sprake is van fraude, is zij gerechtigd het account te  onderzoeken en/of aangifte te doen bij de relevante autoriteiten.  

8. Indien er sprake is van onjuiste en/of frauduleuze activiteiten, kan Boerschappen het account,  het abonnement en/of Bestellingen blokkeren en/of beëindigen.  


Artikel 11 Garanties en klachten  


1. Boerschappen zal ervoor zorgen dat de producten, die geleverd dienen te worden, voldoen  aan de eisen die daar redelijkerwijs aan kunnen worden gesteld.  

2. Aangezien de Klant verantwoordelijk is voor de producten ten tijde van de levering hiervan,  wordt de Klant geacht zelf de producten te controleren op eventuele afwijkingen op het  moment van levering.   

3. Klachten of afwijkingen met betrekking tot zichtbare gebreken, dienen uiterlijk binnen 24 uur kenbaar gemaakt te worden via het formulier op www.boerschappen.nl/contact/klantenservice/ waarbij aan de Klant gevraagd zal worden om één of meerdere foto’s aan te leveren van de  kapotte of beschadigde Box inhoud.  

4. Klachten of afwijkingen met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen binnen een  redelijke termijn nadat de gebreken zich voordoen, dan wel nadat de Klant bekend had kunnen  zijn met de gebreken, kenbaar te worden gemaakt via het formulier op www.boerschappen.nl/contact/klantenservice/

5. Een klacht gericht aan Boerschappen zal binnen één week beantwoord worden door  Boerschappen. Boerschappen zal, als een klacht terecht is, een voorstel doen ter compensatie. 

6. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot  afkeuring door de Klant van de gehele levering.  

7. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op, ongeacht de  eventuele gegrondheid van een klacht.  


Artikel 12 Aansprakelijkheid  


1. Boerschappen is tegenover Klanten en/of derden nooit aansprakelijk voor schade welke  geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg is van de kwaliteit (waaronder te rekenen  – maar niet uitsluitend – eventuele besmettingen en ziektes) van de door Leverancier  verstrekte producten.   

2. Boerschappen is tegenover Klanten nooit aansprakelijk voor schade welke geheel of  gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg is van handelen of nalaten van derden, waaronder – maar niet uitsluitend – haar Bezorgpartners.  

3. De vergoeding door Boerschappen van de eventueel door de Klant geleden directe schade uit  welke hoofde dan ook, zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde. 

4. Boerschappen is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder – maar niet  uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst en/of besparingen.  

5. De Klant is verantwoordelijk voor het opgeven van volledige, actuele en juiste informatie.  Boerschappen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade als gevolg van  onjuist, niet actuele of onvolledig opgegeven informatie door de Klant. 

6. Bij de Bestelling geleverde informatie, waaronder – maar niet uitsluitend – productinformatie,  bereidingsinformatie en/of etiketten, dienen zorgvuldig te worden gelezen. Boerschappen is  niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet zorgvuldig lezen van de bij de  Bestelling geleverde informatie en/of het niet handelen in overeenstemming met verstrekte  informatie.   

7. Boerschappen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade en/of enig verlies  als gevolg van het niet met bekwame spoed in de koeling plaatsen van geleverde Bestellingen  en/of het op andere wijze niet zorgvuldig omgaan met geleverde Bestellingen door de Klant.  

8. Boerschappen is niet aansprakelijk voor enige schade en/of enig verlies als gevolg van het niet  beschikbaar zijn van haar website of App en/of een account van een Klant.   Artikel 13 Bedenktermijn  

Op de online Bestellingen van Boerschappen is de wettelijke bedenktermijn voor consumenten niet  van toepassing, aangezien het gaat om de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte  houdbaarheid hebben.Artikel 14 Privacy en cookie beleid  

Zie hiervoor de privacy en cookie verklaring.Artikel 15 Geschillenregeling  

1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk  betrekking hebben, alsook op deze Algemene Voorwaarden en/of geschillen die op enige wijze  verband houden met overeenkomsten en/of deze Algemene Voorwaarden, is het Nederlandse  recht van toepassing.  

2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Boerschappen enerzijds en  de Klant anderzijds gesloten overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van  toepassing zijn, alsook met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden en/of geschillen die  op enige wijze verband houden met overeenkomsten en/of deze Algemene Voorwaarden,  zullen uitsluitend kunnen worden beslist door de bevoegde rechter in Nederland.