Privacyverklaring Boerschappen


 1. Inleiding

Boerschappen kan bij het verlenen van onze diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. Dit doen wij alleen als wij deze persoonsgegevens nodig hebben om onze diensten te kunnen verlenen. Wij gaan altijd zorgvuldig om met de informatie die wij van jou ontvangen hebben.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Zo lichten wij toe wanneer wij welke persoonsgegevens verzamelen en hoe lang wij deze bewaren. Het is belangrijk dat jij hiervan op de hoogte bent. 

Deze privacyverklaring is dan ook van toepassing op het moment dat jij gebruik maakt van onze diensten of onze website bezoekt. Op dat moment zijn wij verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens en zullen wij ook jouw aanspreekpunt zijn. 

Voor alle vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring of over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met ons. Onze bedrijfsgegevens zijn:

Boerschappen
Leursebaan 262
4814 RE Breda
Tel: 076-7002400
E-mail: info@boerschappen.nl

 1. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Hieronder leggen wij uit voor welke doelen wij jouw persoonsgegevens verwerken, wat de reden is en hoe lang jouw persoonsgegevens door ons mogen worden bewaard.

 • Het leveren van de boxen

Wat is het doel, welke gegevens, van wie en waarom mag dat?  

Om onze boxen aan jou te kunnen leveren, hebben we bepaalde persoonsgegevens van jou nodig. Bovendien heb je een account nodig om onze boxen te bestellen, en daarvoor hebben we bepaalde gegevens nodig. Deze persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van jou. Het kan hierbij gaan om de volgende persoonsgegevens:

Welk persoonsgegeven

Waarom mag dat?

Naam, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, evt. bezorgadres

Uitvoering van de overeenkomst

Gebruikersnaam en wachtwoord

Uitvoering van de overeenkomst


Toelichting grondslag(en)

Bovenstaande gegevens hebben wij nodig om te weten wie onze klant is, om bestellingen te kunnen verwerken, en factuurgegevens aan te maken. Om een account te maken en om jou toegang te kunnen geven tot jouw account, verwerken wij jouw gebruikersnaam en wachtwoord. 

Bewaartermijnen

De bewaartermijn van deze gegevens is 10 jaar of totdat je een verzoek om verwijderen indient. Dan worden je gegevens geanonimiseerd in ons systeem. Wij kunnen niet (volledig) voldoen aan een verwijderingsverzoek als wij jouw persoonsgegevens nog moeten bewaren voor andere doeleinden, zoals een wettelijke verplichting. Zo geldt er een bewaartermijn voor 7 jaar voor bepaalde financiële gegevens op grond van belastingwetgeving.

 • Leveranciers


Wat is het doel, welke gegevens, van wie en waarom mag dat?

Wanneer je producten levert aan ons verwerken we jouw persoonsgegevens zoals contactgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met je op te nemen en de boxen te vullen. Deze gegevens verkrijgen wij rechtstreeks van jou. 

Welk persoonsgegeven

Waarom mag dat?

Naam, adres en contactgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Foto- en filmmateriaal

Uitvoering van de overeenkomst of toestemming


Toelichting grondslagen

De bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die wij met elkaar hebben uit te voeren. Zo moeten wij de producten bij je ophalen en moeten wij samen communiceren. Daarvoor hebben wij je persoonsgegevens nodig. 

Bewaartermijnen

Je persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de overeenkomst. Hierna zullen wij je gegevens voor 2 jaar bewaren en daarna verwijderen of anonimiseren. Wij zullen je persoonsgegevens verwijderen als je daarvoor een verzoek doet. Wij kunnen niet (volledig) voldoen aan een verwijderingsverzoek als wij je persoonsgegevens nog moeten bewaren voor andere doeleinden, zoals een wettelijke verplichting. Zo geldt er een bewaartermijn voor 7 jaar voor bepaalde financiële gegevens op grond van belastingwetgeving.


 • Bezoek aan onze website en contactverzoeken

Wat is het doel, welke gegevens, van wie en waarom mag dat?  

Om onze website goed te kunnen laten werken, plaatsen wij cookies op onze website. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen als je vragen voor ons hebt. We hebben de gegevens die je daar invult nodig om jouw vragen te kunnen beantwoorden.

Welk persoonsgegeven

Waarom mag dat?

Cookies

Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van Boerschappen of toestemming

Contactgegevens bij het contactverzoekformulier: Naam, Telefoonnummer, e-mailadres

Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van Boerschappen


Toelichting grondslagen

De cookies zijn nodig om onze website goed te laten werken en om onze systemen te kunnen onderhouden. Dit is ons gerechtvaardigd belang. Wanneer jouw belangen of jouw grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen, dan zullen wij toestemming vragen voor het plaatsen van sommige cookies. Voor meer informatie over onze cookies, verwijzen wij je naar onze cookieverklaring. 

De gegevens uit het contactformulier hebben we nodig om je contactverzoeken te kunnen behandelen. 

Bewaartermijnen

De bewaartermijn van deze gegevens is 10 jaar of totdat je een verzoek om verwijderen indient. Dan worden je gegevens geanonimiseerd in ons systeem. Voor onze cookiegegevens geldt een andere bewaartermijn. Hiervoor verwijzen we je naar onze cookieverklaring. 


 • Nieuwsbrieven, andere vormen van marketing 

Wat is het doel, welke gegevens, van wie en waarom mag dat?  

Wij kunnen nieuwsbrieven versturen om jou op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en aanbiedingen. Wij zullen je slechts nieuwsbrieven versturen wanneer je je daarvoor hebt ingeschreven. Bovendien kun je je altijd uitschrijven.

Welk persoonsgegeven

Waarom mag dat?

Naam

Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van Boerschappen

E-mailadres en overige contactgegevens

Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van Boerschappen


Toelichting grondslagen

Indien je hebt aangegeven dat we nieuwsbrieven naar jou mogen versturen, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om deze nieuwsbrief te kunnen versturen. We hebben je e-mailadres nodig indien je op de hoogte gehouden wenst te worden over nieuws van Boerschappen.

Bewaartermijnen

Totdat jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief blijft je e-mailadres bij ons bekend.


 • Solliciteren

Wat is het doel, welke gegevens, van wie en waarom mag dat?  

Wanneer je bij ons solliciteert, hebben wij bepaalde gegevens van jou nodig. Deze gegevens verstrek je aan ons door het invullen van het sollicitatieformulier.

Welk persoonsgegeven

Waarom mag dat?

Contactgegevens 

Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van Boerschappen of uitvoering van de overeenkomst

Alle info die we nodig hebben om te bepalen of je een geschikte kandidaat bent, zoals je cv en motivatiebrief, referenties en social media accounts.  

Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van Boerschappen of uitvoering van de overeenkomst


Toelichting grondslagen

Deze gegevens hebben we nodig om de sollicitatieprocedure goed uit te kunnen voeren. Als we verder in de sollicitatieprocedure komen, kunnen deze persoonsgegevens nodig zijn voor het opstellen en uitvoeren van de arbeidsovereenkomst.

Bewaartermijnen

De bewaartermijn is 1 maanden nadat de sollicitatieprocedure is afgerond. Indien je het vakje aanvinkt geef je ons toestemming je gegevens 12 maanden te mogen bewaren mochten we er nu niet uitkomen met elkaar maar we wellicht in de komende periode een andere passende vacature voor je hebben. 


 1. Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen


Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij samenwerken met anderen. Sommige andere partijen, zoals onze IT-leveranciers, verwerken jouw persoonsgegevens alleen namens ons en zij mogen niets zelfstandig met jouw persoonsgegevens doen. Dit is ook zo afgesproken in een verwerkersovereenkomst. Wij geven deze partijen alleen toegang tot persoonsgegevens als zij die nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen verrichten, en alleen op basis van onze instructies. Mocht het zo zijn dat jouw persoonsgegevens buiten de Europese Unie opgeslagen worden, dan hebben wij aanvullende maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. 


 1. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en wij zorgen voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. 

Om jouw persoonsgegevens veilig op te kunnen slaan en te kunnen beveiligen gebruiken wij een beveiligingssoftware en wij nemen daartoe passende technische en organisatorische maatregelen, zoals tweefactor-authenticatie. Als jij een datalek constateert of een vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, neem dan direct contact met ons op.


 1. Jouw rechten

Onder de privacywetgeving heb jij een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij daar een beroep op kunt doen. 

 • Recht op inzage en informatie

Jij hebt het recht in te zien welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en gebruiken. Daarbij heb jij ook recht op (aanvullende) informatie, zoals uiteengezet in deze verklaring. 


 • Recht op wijziging

Jij hebt het recht jouw persoonsgegevens aan te passen in de app als deze objectief gezien fout zijn.  


 • Recht op gegevenswissing

Jij hebt het recht op gegevenswissing. Je kan ons verzoeken om jouw gegevens te verwijderen, wij zullen de gegevens dan anonimiseren. We zullen dit verzoek afwijzen af wij jouw persoonsgegevens nog nodig hebben voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een juridische procedure. 


 • Recht op beperking van de verwerking

Ook kan jij onder bepaalde omstandigheden de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons (laten) beperken.


 • Recht op overdraagbaarheid

Onder bepaalde omstandigheden kun jij ons verzoeken jouw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.


 • Recht op bezwaar

Verder kan jij onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons (of door ons ingeschakelde partijen). 


 • Intrekken toestemming

Indien wij jouw toestemming hebben gevraagd, heb je het recht om deze toestemming altijd weer in te trekken. Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de geldigheid van het gebruik van de gegevens vóór de intrekking daarvan.
 • Klachtrecht

Als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, kun jij altijd contact met ons opnemen. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder op de privacywetgeving – de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hier.

Als je een beroep wil doen op één van onze bovenstaande rechten, contacteer ons dan. Wij zullen zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek, op het verzoek reageren. Wij zullen daarbij ook beoordelen of, en zo ja in hoeverre, wij op grond van de wet aan jouw verzoek tegemoet kunnen en moeten komen. Als een langere termijn nodig is, dan stellen wij jou daarvan ook op de hoogte. Het indienen en afhandelen van jouw verzoek is in principe gratis, tenzij jouw verzoek bijvoorbeeld heel vaak wordt ingediend.


 1. Wijzigingen van de privacyverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring mogelijk wijzigen. Bekijk daarom regelmatig deze webpagina voor de meest recente versie. Gebruik van onze diensten en website houdt in dat je onze (gewijzigde) verklaring hebt gelezen. 


Versie: 7-11-2022